Bellona - Logo

Bellona faktaark nr. 10. Skrevet av Roger Grøndalen 1997-09-01.

Miljøstiftelsen Bellona


Miljøstiftelsen Bellona ble stiftet i Oslo 16. juni 1986 av Frederic Hauge og Rune Haaland. Bellona er en pragmatisk, resultat- og løsningsorientert og vitenskapelig basert miljøstiftelse. Fra kontorer i Oslo, Murmansk, Washington og Brussel drives idag en omfattende virksomhet for å kartlegge, evaluere og initiere internasjonalt samarbeid og praktiske løsninger på miljø-, ressurs-, og energiproblemene. Bellona arbeider prosjektorientert og søker å finne realistiske og gjennomførbare løsninger.

Bellona-navnet skriver seg fra en romersk krigsgudinne som hadde makt til å starte kriger og føre fredsforhandlinger.

Organisasjon

Miljøstiftelsen Bellona ble dannet med en grunnkapital på NOK 5.000. Stifterne allierte seg med flere norske miljøvernere for å bygge opp organisasjonen. I løpet av to år hadde stiftelsen vervet ca. 3.000 støttemedlemmer som betalte et fast, månedlig bidrag til driften. Stiftelsen er registrert hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus og i det norske foretaksregisteret.

Daglig leder er Frederic Hauge. Styret velges av stifterne og Bellonas ansatte. Adv. Carl K. Riber-Mohn er styrets leder, og styremedlemmer er: Direktør Jannik Arvesen, faglig leder Rune Haaland med Per Tore Woie som varamann. Fra de ansatte er valgt Bård Bergfald og Ragnar Aamodt med Thomas Palm som varamann.

Stiftelsen har ca. 20 ansatte og knytter dessuten til seg faglig ekspertise gjennom prosjektene som det til enhver tid arbeides med. Flere sivilarbeidere og personer som arbeider med finansiering og salg og andre finansieringsoppgaver er også knyttet til Bellona. Bellona har tre utenlandskontorer, i Murmansk, Brussel og Washington.

Formål - Bellonas vedtekter, § 2

Miljøstiftelsen Bellona har som formål å arbeide for økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse. Stiftelsen skal igangsette tiltak som fremmer dette formålet.

Økonomi og finansiering

Bellonas hovedkontor ligger på Grunerløkka i Oslo. Omsetningen i 1996 var på ca. NOK 21 mill. Regnskapene revideres av revisjonsfirmaet Coopers & Lybrand. Støttemedlemmer og støtteannonsører utgjør fundamentet i Bellonas finansiering. Drøyt 3 000 privatpersoner sørger for ca. 10% av inntektene gjennom innbetaling av månedlige bidrag. Ca. 1.500 private og offentlige foretak kjøper hvert år støtteannonser i Bellona Magasin og bidrar med ca. 60% av inntektene. Inntekter forøvrig er gaver fra enkeltpersoner, magasin-abonnenter og prosjektstøtte fra bedrifter og Utenriksdepartementet.

Faglig kompetanse

Bellona har faglig kompetanse innen en rekke disipliner som atomfysikk, biologi, energi, kjemi, økonomi, jus, samfunnsgeografi, antropologi og andre samfunnsfag. En del av staben er spesialister på sine områder, mens andre er generalister med lang erfaring fra miljøvernarbeid og organisasjonsliv. Utover dette samarbeider Bellona med fagmiljøer i Norge og i en rekke andre land. Det gjelder både forskningsinstitutter, forvaltningsorgan og private bedrifter med egne forsknings- og utviklingsavdelinger og frittstående eksperter. Bellona har også bred kontaktflate i politiske miljøer.

Innsatsområder

I forbindelse med at Bellona rundet ti år i 1996 ble det iverksatt en prosess for å planlegge de neste ti årene, faglig og økonomisk. En evaluering av den nære historie viste at tiden er ute for kortsiktige løsninger. Gjennom langsiktige rammevilkår for industrien vil en kunne oppnå at forurensning på det nærmeste kan opphøre i løpet av det neste ti-året ettersom nye produksjonsteknikker og ny teknologi blir tilgjengelig. Bellona legger stor vekt på å bidra til at ny teknologi blir tatt i bruk når den fører til mindre forurensning og dermed bedre miljø i enhver forstand.

Arbeidet med en faglig tiårsplan ble påbegynt i 1996 og fortsetter utover i 1997. Tiårsplanen har syv innsatsområder med tilhørende programmer, prosjekter og delprosjekter.

De syv innsatsområdene er:

 1. MILJØRETTIGHETER
  (miljørettigheter; miljø & helse)
 2. INTERNASJONALT MILJØVERN
  (globalt miljø; Russland)
 3. MILJØFORVALTNING
  (mangfold; hav; primærnæring)
 4. MILJØ OG ØKONOMI
  (miljøkapital; rammevilkår)
 5. MILJØTEKNOLOGI
  (produksjon; avfall)
 6. ENERGI
  (renere fossil; fornybar)
 7. MILJØFAKTA
  (monitor, publisering)

Publikasjoner

Miljøstiftelsen Bellona har utgitt Bellona Magasin siden høsten 1989. For tiden kommer bladet med seks ordinære utgaver pr. år. Tidvis utgis også spesialutgaver.

Bellona Web så dagens lys i november 1995. Web-redaksjon ble på slutten av 1996 slått sammen med magasinredaksjonen. Bellona Web inneholder det meste Bellona lager av materiell; dvs faglige rapporter, faktaark, kampanjeinformasjon, arbeidsnotater og artikler fra Bellona Magasin - med mer. Bellonas web mottok i 1996 ca. 200 000 html-hits. I løpet av 1997 vil det bli bygd opp en egen nyhetstjeneste på webben.

Bellona Fakta er en serie med faktaark om ulike miljøsaker og -problemer. Faktaarkene holdes løpende oppdatert og nye produseres ved leilighet og behov.

Bellona Arbeidsnotat og Bellona Rapport er tyngre og detaljrike dokumenter, som produseres ved leilighet og behov.© Copyright Bellona // Ettertrykk anbefales dersom kilde oppgis
CD-versjon, oppdatert 1997-10-04

Ðåêëàìíûå ññûëêè: